Ga naar de hoofdinhoud

Hoeveel uur mag ik werken onder de regeling voor verenigingswerk?

Aantal uren verenigingswerk

‘Verenigingswerk’ is een bijzondere regeling voor activiteiten in de sportsector en de socioculturele sector. Op werk dat je levert in die sectoren, hoef je geen sociale bijdragen te betalen.

Vanaf 2022 mag je onder deze regeling werken voor maximaal:

 • 300 uur in de socioculturele sector
 • 450 uur in de sportsector

Je mag je 600 uur studentenwerk combineren met uren verenigingswerk. Let wel: als student heb je voor verenigingswerk een limiet van 190 uur.

Limieten per kwartaal

Je maximum van 190 uur verenigingswerk is ook onderworpen aan een limiet per kwartaal:

 • maximaal 150 uur voor de sportsector
 • maximaal 100 uur voor de socioculturele sector
 • tot 190 uur in het derde kwartaal voor gelijk welke sector, op voorwaarde natuurlijk dat je daarvóór nog geen uren gepresteerd hebt.
Weet je niet hoeveel uren je nog over hebt? We leggen het uit op de pagina ‘Hoe check je je uren?’

Toegelaten activiteiten

De werkgevers en activiteiten die onder de nieuwe regeling voor verenigingswerk vallen, zijn de volgende:

 • het rijk, de gemeenschappen, de gewesten, de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangesloten provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en de personen die zij tewerkstellen in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:
  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs
  • als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaats hebben na 16.30 u. of tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs
 • de VRT, de RTBF en de BRF alsmede de personen die, in hun organiek personeelskader opgenomen, daarenboven in hoedanigheid van artiest tewerkgesteld worden (voor hen blijft het contingent van 25 jaar gelden)
 • het rijk, de gemeenschappen, de gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen, evenals de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten en de personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alléén tijdens de schoolvakanties tewerkstellen
 • de door de bevoegde overheden erkende organisaties of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie en die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorgers-materiaalmeester, lesgevers, coaches, procesbegeleiders buiten hun werk- of schooluren of tijdens schoolvakanties
 • organisaties van de door de bevoegde overheden erkende amateurkunstensector of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie, die personen tewerkstellen als artistieke of (kunst)technische begeleiders en lesgevers, coaches en procesbegeleiders en waarvan de prestaties geen artistieke prestaties zijn die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding
 • inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd door een gemeenschap, en de personen die zij tewerkstellen als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs
 • inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen, uitgezonderd betaalde sportbeoefenaars
 • organisatoren van socioculturele manifestaties en de personen die ze tewerkstellen voor maximaal 32 uren, te spreiden volgens de behoeften op de dag van het evenement en 3 dagen vóór of na het evenement, met uitsluiting van artistieke prestaties die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding
 • inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd door een gemeenschap, en de personen die zij tewerkstellen als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs
 • inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen, uitgezonderd betaalde sportbeoefenaars
 • organisatoren van socioculturele manifestaties en de personen die ze tewerkstellen voor maximaal 32 uren, te spreiden volgens de behoeften op de dag van het evenement en 3 dagen vóór of na het evenement, met uitsluiting van artistieke prestaties die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding

Wil je meer weten? Ga dan eens kijken op de website Verenigingswerk(nieuw venster)